Мета курсу: формування професійної компетентності студентів, оволодіння знаннями педагогічної психології, необхідними в практичній діяльності майбутнього вихователя. Забезпечення теоретичного та практичного рівня підготовки на основі нових досягнень вітчизняної та зарубіжної психології.

Зміст курсу передбачає:

Ознайомити слухачів з основними поняттями, принципами, концепціями педагогічної психології. Розкрити психологічні закономірності процесу виховання, навчання і самовиховання. Виробити у студентів ряд умінь та навичок застосування набутих знань у практичних сферах своєї діяльності, активізувати особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця.

Вивчення курсу передбачає переконати студента в необхідності психологічних знань і застосуванні їх в практиці професійної діяльності