Вивчення курсу передбачає ґрунтовне засвоєння методологічних принципів та основних понять загальної, вікової, педагогічної психології та основ психодіагностики, змісту, основних закономірностей функціонування психіки та свідомості людини, психічних процесів, індивідуальних властивостей та станів, основних детермінант формування, розвитку та поведінки особистості; набуття теоретичних та практичних навичок у психології, яка розкриває суть психічних явищ на основі найновіших психологічних досліджень, а також допомагає кожній особистості пізнати себе, розкрити свої можливості, адекватно оцінити і перетворити їх у дійсність, стати вільними у психічному, моральному, етичному та духовному самовдосконаленні; пізнати навколишній світ, формування наукового світогляду. Усвідомлення значущості системних знань про віковий розвиток підростаючої особистості, психологічні особливості організації освітнього процесу в закладі освіти.