Курс «Іноземна мова (англійська)» розрахований на вивчення протягом 2 семестрів і містить матеріали необхідні для незалежної комунікації студентів у повсякденному житті та професійній сфері.

Мета курсу: формування необхідної комунікативної компетентності в сферах професійного та ситуативного  спілкування в усній і письмовій формах; навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією  через іноземні джерела. Підготовка студентів до ефективної усної та письмової комунікації у їх академічному та професійному оточенні.

Завдання полягає в навчанні, розвиткові та удосконаленні різних видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма та перекладу.

Результат навчання різних видів мовленнєвої діяльності включає в себе засвоєння:

▪ фонетичних норм іноземної мови;

▪ лексичних одиниць, знання яких забезпечує студентам можливість вести бесіду з фаху та одержувати інформацію з іноземних письмових та усних джерел;

▪ граматичного матеріалу іноземної мови;

▪ лексичного мінімуму (категорії буття, їх властивості та відносини; географічні, демографічні, економічні та політичні  дані) конкретної країни світу, мова якої вивчається;

▪ лексичного мінімуму регіональних та соціальних відносин між Україною та країною, мову якої вивчають; 

▪ мовленнєвого етикету спілкування, мовних моделей звертання, ввічливості, вибачення погодження.

Основний метод викладання дисципліни – комунікативний.
Кількість годин - 150
Кількість кредитів - 5